Kuva: Jarno Mela

Toimintasuunnitelmat

TOIMINTASUUNNITELMA 2023

 

 

 

  1.  Johdanto

 

Yhdistys on järjestön alueellinen ja itsenäinen toimintayksikkö, jonka perustehtä­vänä on allergioista, ihosairauksista ja astmasta kärsivien elämänlaadun parantaminen yhdistyk­sen resurssien mukaisesti. Yhdistyksen päämääränä on omalla toiminta - alueellaan olla vahva ja näkyvä vaikuttaja. Yhdistyksen toiminnan perusteh­tävä on allergiaan, ihosairauksiin ja astmaan liittyvän tiedon, taidon ja tuen välittäminen.

 

  2.  Hallinnolliset palvelutoiminnot

                  

2.1 Yhdistyksen hallitus ja sääntömääräiset kokoukset

 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljä, kuusi tai kahdeksan varsinaista jäsentä sekä yksi tai kaksi varajäsentä, joilta odotetaan aktiivisuutta yhdistyksen toiminnan ylläpitämiseksi. Hallitus kokoontuu 5 – 10 kertaa vuodessa. Vuoden aikana järjestetään sääntömääräi­nen kevät- ja syyskokous sekä tarvittaessa ylimääräinen yhdistyksen ko­kous.

 

                   2.2 Toimitilat ja työntekijät

 

Yhdistys järjestää jäsen- ja vertaisiltoja verkossa sekä eri puolella toimialuetta yhteistyökumppanien kanssa. Kahvilatapaamiset eri kahviloissa sekä kävelykaveritapaamiset ulkona ovat osa jäsen-, vertais- ja jalkautumistoimintaa.

 

Yhdistyksen toiminnanjohtaja toimii palkattuna työntekijänä. Työtilaa ei ole.

 

                   2.3 Tiedotus

 

Tiedottaminen jaetaan jäseniin kohdistuvaan sisäiseen tiedottamiseen sekä ulkoi­seen tiedottamiseen, joka kohdistuu ympäröivään yhteiskuntaan sekä sen vaikutta-

jiin, yhdistyksen yhteistyötahoihin ja laajaan yleisöön. Sisäisestä tiedottamisesta vas­taa hallituksen nimeämät henkilöt. Ulkoisesta tiedottamisesta vastaa toiminnanjoh­taja yhdessä hallituksen tai hallituksen nimeämän henkilön kanssa.

 

 

2.3.1 Tiedotteet jäsenille

 

Jäsentiedote lähetetään kaikille jäsenille kahdesti vuodessa, helmikuussa sekä syys­kuussa. Jäsentiedote löytyy myös www.allergialohja.fi -sivustolta. Jäsenille lähete­tään sähköisiä kirjeitä 4-8 kertaa vuodessa. Jäsentiedote, Allergia-, Iho- ja Astma­lehti sekä tervetuloa -kirje lähetetään uusille jäsenille Allergia-, Iho- ja Astmaliitosta, heidän liityttyä jäse­niksi. Toiminnanjohtaja lähettää tervetuloa viestin s-postina osoitteensa antaneille jäse­nille. Allergia-, Iho- ja Astmaliiton jäsenlehti on maksutta kaikkien jäsenten käy­tössä. Yhdistyksen yhteystiedot löytyvät lehdestä.

 

2.3.2 Muu tiedotus

 

Yhdistyksen toiminnasta, järjestettävistä tilaisuuksista ja niiden ohjelmasta tiedote­taan omilla www.allergialohja.fi sivuilla, yhdistyksen fb -sivuilla sekä paikallisleh­dissä, lähinnä järjestöpalstoilla sekä Allergia- Iho- ja Astmaliiton internet sivuilla sekä www.lähellä.fi –sivustolla. Lisäksi tiedotetaan mm. luennoista allergiater­veys.fi -sivuilla, Allergiaviikon tapahtumista allergiaviikko.fi -sivustolla ja ihoviikon tapahtumista ihoviikko.fi -sivustolla.

 

                   2.4 Varainhankinta

 

2.4.1 Jäsenmaksutuotot

 

Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli lokakuun 2022 loppuun mennessä 147 jäsenper­hettä. Jäsenmäärää pyritään nostamaan vuoden 2023 aikana. Yhdistys saa Allergia-, Iho- ja Astmaliitolta varsinaisesta jäsenestä jäsenmaksupalautusta puolet jäsenmaksusta eli 13.50 €. Jäsenestä, joka on ensisijaisesti toisessa Allergia- Iho- ja Astmaliiton jäsenyhdistyksessä ja toissijaisesti jäsenenä yhdistyksessämme, yhdistys saa jäsenmaksupalautusta 7€.

 

2.4.2 Myyntitoiminta

 

Yhdistys myy Yliherkkä-painatuksella varustettuja t-paitoja, tiskirättejä ja rintanap­peja. Myynnissä on myös Pef-mittareita aikuisille sekä lapsille. Arpajaisia järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

 

2.4.3 Avustukset

 

Yhdistys saa Stean myöntämänä toiminta-avustusta Allergia-, Iho- ja Astmaliiton kautta, järjes­tössä yhteisesti sovittujen jakoperiaatteiden mukaisesti. Lisäksi yhdistys hakee jaossa olevia tukia sekä järjestötyöpalkintoa Allergia- Iho-, ja Astmaliitolta.

 

Yhdistys anoo toi­minta-alueen kunnilta yleisavustuksia sekä selvittää muita mahdollisia tahoja, jotka tukevat terveysjärjestötoimintaa ja tekee ajankohtaisia tukihakemuksia.

 

2.4.4 Keräykset

 

Yhdistys osallistuu vuonna 2023 järjestettäviin keräyksiin, mm. eduskuntavaalien yhteydessä, Pieni Ele –keräys. Keräyksen tuotosta puolet menee Allergia-, Iho- ja Astmaliitolle, joka palauttaa yhdistyksille osan yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti.

 

2.4.5 Sponsorit

 

Yhdistys tekee yhteistyötä yritysten ja yhdistysten kanssa hankkiakseen sponsoreita yhdistyksen toiminnan järjestämiseksi sekä jäsentiedotteen rahoittamiseksi. Yhdistys ottaa myös vastaan lahjoituksia.

 

                  2.5 Yhteistyö

                  

2.5.1 Terveydenhuolto ja sosiaalitoimi

 

Yhdistys jatkaa yhteistyötä alueen terveydenhuollon kanssa. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan terveydenhuoltoon sekä lasten päivähoitoon. Jäsentiedote postitetaan mm. neuvoloihin ja päiväkoteihin, apteekkeihin ja hammashoitoloihin sekä terveysasemille. Yh­teistyön tueksi painetaan lisäksi postikorttikokoisia tiedotteita sekä käyntikorttikokoisia tiedotteita yhdistyksen toiminnasta.

 

2.5.2 Koulut ja päiväkodit

 

Yhdistys jatkaa yhteistyötä alueen koulujen ja päiväkotien kanssa antamalla henkilö­kunnalle allergia-, iho- ja astmatietoutta kysynnän mukaan.

 

2.5.3 Apteekit

 

Alueen apteekkien kanssa tehdään yhteistyötä mm. viemällä apteekkeihin tapahtuma­mainoksia ja esitteitä sekä jalkautumalla mahdollisuuksien mukaan.

 

2.5.4 Oppilaitokset

                  

Kisakallio, Luksia ja Laurea ovat yhteistyökumppaneita. Opiskelijoita tue­taan allergia-, iho- ja astma-aiheisten opinnäytetöiden ohjaamisen suhteen sekä pide­tään luentoja opiskelijoille allergioista, astmasta ja ihosairauksista.

 

2.5.5 Järjestöt

 

Yhteistyötä Allergia-, Iho- ja Astmaliiton sekä muiden paikallisten yhteistyöjärjestö­jen kanssa jatketaan.

 

2.5.6 Seurakunnat

 

Yhdistys antaa allergia-, iho- ja astmatietoutta lähialueen seurakunnissa lastenohjaajille ja perhekerhoissa lasten vanhemmille.

 

2.5.7 Muut yhteistyötahot

 

Yhteistyötä tehdään kaupparyhmittymien ja yksittäisten kauppojen sekä yritysten kanssa muun muassa allergisille sopivien tuotteiden lisäämiseksi niiden tuotevalikoi­maan sekä allergisille, ihosairaille ja astmaatikoille sopivien palveluiden lisäämiseksi. Alueella toimivien yritysten kanssa tehdään yhteistyötä jäsenetujen luomiseksi jäsenille.

 

2.6 Vaikuttamistoiminta ja edunvalvonta

 

Yhdistys ottaa kantaa esille tuleviin allergiaa, astmaa ja ihosairauksia koskeviin asioi­hin. Allergia-, Iho-, ja Astmaliiton tiedotteet lähetetään tiedoksi paikallislehtiin. Yhdistys osal­listuu valtakunnallisen allergiaviikon sekä ihoviikon toteutukseen ja muiden järjes­tön teemakampanjoiden, kuten astmapäivä, tuoksuton päivä, unelmien liikuntapäivä, vapaaeh­toisten ja vertaistoimijoiden päivän viettoon. Askel luontoon ja luonnon päivät kampanjoinnilla kannustetaan luontoyhteyden ylläpitoon ja luonnossa liikkumiseen. Yhdistys hyödyntää toiminnassaan Allergia-, Iho-, ja astmaliiton Luontoliikkujat ja Yhdessä liikkeelle -teemoja.

 

 3.  Jäsenpalvelutoiminnot

                  

3.1 Koulutus- ja opintotoiminta

 

3.1.1 Yhdistyksen sisäinen koulutus

 

Yhdistyksen hallituksen jäsenet, neuvoja sekä muut toimijat osallistuvat Allergia-,

Iho- ja Astmaliiton koulutuksiin.

 

3.1.2 Yhdistyksen ulkoinen koulutus

 

Yhdistys järjestää järjestön teemaan liittyvän koulutuspäivän yleisöluentona kaksi

 

 

ker­taa vuodessa.

 

Yhdistys tukee myös niiden jäsenten koulutusmahdollisuuksia tapauskohtaisesti, jotka haluavat omakohtaisesti osallistua liiton järjestämään tai muuten tarpeelli­seksi katsottuun koulutukseen.

 

3.2 Allergia-, iho- ja astmaneuvonta

 

Yhdistyksen toiminnanjohtajana ja allergia- ja astmaneuvojana toimii sairaanhoitaja. Neuvonta vastaa allergia- ja astmakysymyksiin sekä antaa omahoidon ohjausta. Neuvonta vastaa puhelin- sekä sähköpostikysymyksiin. Neuvoja osallistuu liiton jär­jestämiin allergianeuvojille tarkoitettuihin koulutuksiin ja luennoi toiminta-alueella sekä osallistuu yhdistyksen tapahtumiin. Jalkautumisia järjestetään vähin­tään kerran vuodessa.

 

3.3 Liikuntatoiminta

 

3.3.1 Yhdistyksen järjestämä liikuntatoiminta

 

Yhdistys järjestää liikuntatempauksen jäsenten virkistykseksi ja rohkaisemiseksi ja kan­nustaa jäseniään osallistumaan paikallisiin liikuntatapahtumiin.

Yhdistys tukee jäsentensä uinti ja kuntosaliharjoittelua Neidonkeitaassa.

 

3.3.2 Muiden järjestämä liikuntatoiminta

 

Yhdistys selvittää toiminta-alueellaan allergisille, ihosairaille ja keuhkosairaille sopivia muiden taho­jen järjestämiä liikuntamahdollisuuksia ja ohjaa jäseniä käyttämään niitä.

 

3.4 Vertaistoiminta

 

3.4.1 Vertaisryhmätoiminta

 

Yhdistys järjestää vertaistoimintaa mm. pitämällä kahvilatapaamisia, kävelytapaamisia sekä jäseniltoja. Aktiivit jat­kavat ”Lohjan Yliherkät” suljetun fb –ryhmän ylläpitoa Facebookissa. Yhdistyksen vertaistukiryhmät ”WentoLine” kävelytapaamiset, ”Nummelan positiivinen vertaisryhmä” WhatsApp:ssa ja ”Luontonautiskeli

 

jat” järjestävät tapaamisia ”yhdessä liikkeelle” tapaamisten merkeissä. Käynnistetään mahdollisuuksien mukaan kuntosalitreffitoimintaa. Yhdistys kan­nustaa vetäjiä osallistumaan yhdistyksen sisäiseen ja ulkoiseen toimintaan. Kaikki yhdessä toimiminen on yhdistyksen vertaistoimintaa.

 

3.4.2 Tukihenkilötoiminta

 

Vertaisryhmien vetäjät osallistuvat liiton järjestämään valtakunnalliseen vertaistoimijoiden tapaami­seen vuosittain sekä muuhun mahdolliseen vertaistoiminta-

koulutukseen.

 

3.5 Virkistystoiminta

 

3.5.1 Matkat ja retket

Yhdistys järjestää yhden tai kaksi matkaa tai retkeä toimintavuoden aikana.

 

3.5.2 Teatteri yms. esitykset                                   

Yhdistys järjestää ainakin yhden teatteri- tai konserttikäynnin toimintavuoden ai­kana.

 

3.5.3 Muu virkistystoiminta

Järjestetään jäsenille yhteinen virkistäytymisilta vuoden aikana. Yhdistyksen aktii­vit palkitaan yhteisellä virkistystapahtumalla kaksi kertaa vuodessa.

 

Yhdistyksen jäsenet voivat hyödyntää myös Allergia-, Iho- ja Astmaliiton virkistysmahdolli­suuksia.

 

  4.  Yhdistystoiminnan kehittäminen

 

Yhdistyksen hallitus ja aktiivit osallistuvat yhdistystoiminnan kehittämisseurantaan vuonna 2023 Allergia-, Iho- ja Astmaliiton alue­suunnittelijan vetämänä.

 

  5.  Investoinnit

                                                  

Varaudutaan toimistotarvikkeiden, tietotekniikkalaitteiden ja myyntituotteiden hankintaan.

 

 6.  Katsaus pidemmän aikavälin toimintasuunnitelmaan

 

Neuvotaan jäseniä hyödyntämään valtakunnallisia verkkopalveluja, esim. Helsin­gin yhdistyksen ylläpitämää kosmetiikkaportaalia ja Pirkanmaan yhdistyksen Erimenu-verkkopalvelua, joka tu­kee erityisruokavaliota noudattavaa ruoka-allergikkoa saamaan ajantasaista tietoa juuri hänelle soveltuvista elintarvikkeista ja niiden saatavuu­desta sekä ruokaohjeista.